bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Odluka o izborima za Vijeća Mjesnih odbora 2014.

Odluka o izborima za Vijeća Mjesnih odbora 2014.

Objavljeno: 02.06.2014. - Objavio: Administrator

Dana 22. travnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine Bukovlje donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bukovlje.

Na temelju čl.61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i čl. 4 Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije broj 2/02), i čl. 25. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2014.g., donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području općine Bukovlje

I
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Bukovlje.

II
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 08. lipnja 2014.g.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/14-01/6
Urbroj: 2178/25-02-14-1
Bukovlje, 22. travnja 2014.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ.