bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

Objavljeno: 14.05.2014. - Objavio: Administrator

Na temelju ?lanka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 90/11, 83/13 i 143/13), Prora?una Op?ine Bukovlje za 2014. godinu i ?lanka 40.e Statuta Op?ine Bukovlje ("Slubeni vjesnik Brodsko-posavske upanije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13).

Op?inski na?elnik op?ine Bukovlje donosi

PLAN NABAVE OP?INE BUKOVLJE ZA 2014. GODINU

?lanak 1.

Nabava roba, usluga i radova u 2014. god. ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Prora?unu Op?ine Bukovlje za 2014. godinu.
Plan nabave sukladno ?lanku 20. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' br. 90/2011, 83/13 i 143/13) sadri slijede?e podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave uklju?uju?i i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani po?etak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Za nabavu ?ija je procijenjena vrijednost jednaka ili ve?a od 20.000,00 kuna za robe i usluga, a manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave se tijekom prora?unske godine moe mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti ?e vidljivo nazna?ene na osnovni plan nabave za 2014.god.

?lanak 2.

Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama op?ine Bukovlje u roku od 60 dana od donošenja Prora?una Op?ine Bukovlje za 2014. godinu.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu objavljuju se na internetskim stranicama Op?ine Bukovlje odmah po donošenju.
Op?ina Bukovlje, kao javni naru?itelj, Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva dostaviti ?e podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te podatke o svakoj kasnijoj Izmjeni i dopuni Plana nabave za 2014.god.

?lanak 3.

Op?ina Bukovlje obvezna je voditi registar ugovora o javnoj nabavi, te podatke iz registra aurirati najmanje svakih 6 mjeseci, te isti objaviti na svojim internetskim stranicama.

?lanak 4.

Planom nabave za 2014. godine obuhva?eno je slijede?e:


NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

Red.br. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani po?etak postupka Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1. Javna rasvjeta 1/2014 720.000,00 kn Otvoreni Ugovor o javnoj nabavi lipanj 2014. do kraja 2014. god. ovisno o financijskim sredstvima
UKUPNO: 720.000,00 kn

NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Red. br. Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1. Elektri?na energija-po objektima u vlasništvu op?ine Bukovlje 40.000,00 kn
2. Elektri?na energija-javna rasvjeta 256.000,00 kn
3. Plin 50.000,00 kn
4. Usluge teku?eg i investicijskog odravanja 80.000,00 kn
5. Intelektualne usluge 72.000,00 kn
6. Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 kn
7. Komunalne usluge 24.000,00 kn
8. Sanacija divljeg odlagališta otpada "KARLOVAC" – strojno ?iš?enje odlagališta, selektiranje, odvajanje, utovar i odvoz mješovitog komunalnog otpada 170.000,00 kn
9. Sanacija divljeg odlagališta otpada "KARLOVAC" – prihvat otpada na slubenom odlagalištu 130.000,00 kn
10. Mrtva?nica Šušnjevci 80.000,00 kn
11. Dodatna ulaganja na cestama 77.000,00 kn
12. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade op?ine Bukovlje 30.000,00 kn
13. Dodatna ulaganja na ostalim gra?evinskim objektima 40.000,00 kn
UKUPNO: 1.069.000,00 kn

Klasa: 400-01/13-01/42
Urbroj: 2178/25-01-13/1
Bukovlje, 30. prosinca 2013. god.

OP?INSKI NA?ELNIK:
Davor Petrik