bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

Objavljeno: 14.05.2014. - Objavio: Administrator

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 90/11, 83/13 i 143/13), Proračuna Općine Bukovlje za 2014. godinu i članka 40.e Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13).

Općinski načelnik općine Bukovlje donosi

PLAN NABAVE OPĆINE BUKOVLJE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Nabava roba, usluga i radova u 2014. god. ostvaruje se po osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Bukovlje za 2014. godinu.
Plan nabave sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' br. 90/2011, 83/13 i 143/13) sadrži slijedeće podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka javne nabave uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna za robe i usluga, a manja od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti će vidljivo naznačene na osnovni plan nabave za 2014.god.

Članak 2.

Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama općine Bukovlje u roku od 60 dana od donošenja Proračuna Općine Bukovlje za 2014. godinu.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu objavljuju se na internetskim stranicama Općine Bukovlje odmah po donošenju.
Općina Bukovlje, kao javni naručitelj, Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva dostaviti će podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te podatke o svakoj kasnijoj Izmjeni i dopuni Plana nabave za 2014.god.

Članak 3.

Općina Bukovlje obvezna je voditi registar ugovora o javnoj nabavi, te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih 6 mjeseci, te isti objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 4.

Planom nabave za 2014. godine obuhvaćeno je slijedeće:


NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

Red.br. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1. Javna rasvjeta 1/2014 720.000,00 kn Otvoreni Ugovor o javnoj nabavi lipanj 2014. do kraja 2014. god. ovisno o financijskim sredstvima
UKUPNO: 720.000,00 kn

NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Red. br. Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1. Električna energija-po objektima u vlasništvu općine Bukovlje 40.000,00 kn
2. Električna energija-javna rasvjeta 256.000,00 kn
3. Plin 50.000,00 kn
4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 kn
5. Intelektualne usluge 72.000,00 kn
6. Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 kn
7. Komunalne usluge 24.000,00 kn
8. Sanacija divljeg odlagališta otpada "KARLOVAC" – strojno čišćenje odlagališta, selektiranje, odvajanje, utovar i odvoz mješovitog komunalnog otpada 170.000,00 kn
9. Sanacija divljeg odlagališta otpada "KARLOVAC" – prihvat otpada na službenom odlagalištu 130.000,00 kn
10. Mrtvačnica Šušnjevci 80.000,00 kn
11. Dodatna ulaganja na cestama 77.000,00 kn
12. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade općine Bukovlje 30.000,00 kn
13. Dodatna ulaganja na ostalim građevinskim objektima 40.000,00 kn
UKUPNO: 1.069.000,00 kn

Klasa: 400-01/13-01/42
Urbroj: 2178/25-01-13/1
Bukovlje, 30. prosinca 2013. god.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Davor Petrik